th-THen-US


Friday, January 30, 2015

 โครงการ "International Experience Class 2015"

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ  TFEX Click2Win Campus League 2014
โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ IMC Plan (ปีที่ 8) 

รับมอบระบบบริการด้านไอทีจากบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

การประชุมวิชาการ 2014 ANPOR Conference
ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา
ประมวลภาพอื่นๆ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชามันพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษา ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษา ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2558
การขอผ่อนผันการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 การขอผ่อนผันการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัคร คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัคร คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะและสูทสากลนิยม แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องกำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะและสูทสากลนิยม แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจาก คณะวิทยาการจัดการ (เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย) รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจาก คณะวิทยาการจัดการ (เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557  (ครั้งที่ 3) ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3) ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

ปฏิทินคณะ

 29
 30
 ม.ค.
  -
 มี.ค.

 2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชา

 1
 14
 พ.ค.

 2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

การยื่นคำร้องขอเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา

การยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาของนักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา

 6 

ก.พ.

2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

วันเปลี่ยนค่า I เป็น F อัตโนมัติ

 10 

ก.พ.

2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

 18 

ก.พ.

2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูื/วัดคุณสมบัติ

 23
 1
 ก.พ.
  -
 มี.ค.

 2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

สอบวัดคุณสมบัติ


ประมวลภาพ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
รับสมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์

MS Old Version

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41049 ,41046 - 48

เบอร์ตรง 0-3259-4028 โทรสาร 0- 3259-4027

งานวิชาการระดับปริญญาโท,เอก

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41051 - 41052 ,41331

เบอร์ตรง 0-3259-4031 โทรสาร 0-3259-4023

Subscribe
Login Copyright 2015 by DotNetNuke Corporation