th-THen-US


Friday, November 27, 2015อาจารย์ นักเรียนและเครือข่าย

ผู้ปกครองเข้าศึกษาดูงาน


ประกาศนียบัตรรางวัลค่ายดีเด่น

โครงการ Local “โต้” Egat


หารือความร่วมมือทางวิชาการ

ในอนาคตกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน


Maketing Night

10th Anniversary


มอบเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 4 เครื่อง


รางวัลจากการแข่งขันโครงการ 

AIS - BrandAge Award

      ประมวลภาพกิจกรรมคณะ


   ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา

           ประมวลภาพอื่นๆ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชามันพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ปฏิทินคณะ

 30 

พ.ย.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

วันเริ่มสอบประจำภาคการศึกาาต้น

 5 

ธ.ค.

2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

วันพ่อแห่งชาติ

 7 

ธ.ค.

2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

วัดหยุดชดเชย วันพ่อแห่งชาติ

 10 

ธ.ค.

2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

วันรัฐธรรมนูญ

 12 

ธ.ค.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

- วันสุดท้ายของการสอบภาคการศึกาาต้น
- วันสุดท้ายของภาคการศึกาาต้น

 13 

ธ.ค.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต,กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ปิดภาคการศึกษาต้น


ประมวลภาพ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร

วิทยาเขตเพชรบุรี

แผนผังเว็บไซต์
รับสมัครงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41049 ,41046 - 48

เบอร์ตรง 0-3259-4028 โทรสาร 0- 3259-4027

งานวิชาการระดับปริญญาโท,เอก

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41051 - 41052 ,41331

เบอร์ตรง 0-3259-4031 โทรสาร 0-3259-4023

Subscribe
Login Copyright 2015 by DotNetNuke Corporation