th-THen-US


Sunday, June 26, 2016การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบ Admissions 


ศึกษาดูงาน ณ Qingdao Technological University


โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

จังหวัดเพชรบุรี


การแสดงวิสัยทัศนและพันธกิจผู้สมัครตำแหน่งคณบดี


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา


ลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

      ประมวลภาพกิจกรรมคณะ


   ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา

           ประมวลภาพอื่นๆ

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชามันพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านการจัดการโรงแรมฯ) ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านการจัดการโรงแรมฯ)
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านการจัดการโรงแรมฯ) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านการจัดการโรงแรมฯ) จำนวน 1 อัตรา
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านการจัดการเชิงวัฒนธรรม) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านการจัดการเชิงวัฒนธรรม) จำนวน 2 อัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 "มุมมองวิชาการกับการค้นหาความเป็นไทยในอุตสาหกรรมการบริการ" ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 "มุมมองวิชาการกับการค้นหาความเป็นไทยในอุตสาหกรรมการบริการ"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3" ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3"
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2016) ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2016)

ปฏิทินคณะ

HtmlNoArticles

ประมวลภาพ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร

วิทยาเขตเพชรบุรี

แผนผังเว็บไซต์
รับสมัครงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41049 ,41046 - 48

เบอร์ตรง 0-3259-4028 โทรสาร 0- 3259-4027

งานวิชาการระดับปริญญาโท,เอก

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41051 - 41052 ,41331

เบอร์ตรง 0-3259-4031 โทรสาร 0-3259-4023

Subscribe
Login Copyright 2016 by DotNetNuke Corporation