th-THen-US


Monday, March 30, 2015

 พิธีมอบทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

งานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6

      SARIM Games 2015
การสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษา     ด้วยวิธีโควตาพิเศษ 28 จังหวัด

การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Silpakorn Mixologist 2015

โครงการเสวนาวิชาการ ความขัดแย้ง   และความรุนแรงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา
ประมวลภาพอื่นๆ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชามันพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา ของอาจารย์ (Office Hours) ตารางเวลาให้คำปรึกษานักศึกษา ของอาจารย์ (Office Hours)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  Sakon Nakhon Rajabhat University International Conference 2015 : SNRU-IC 2015 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Sakon Nakhon Rajabhat University International Conference 2015 : SNRU-IC 2015
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า" เรื่อง การวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบก้าวหน้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า" เรื่อง การวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบก้าวหน้า
ขอให้เสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ  เรื่อง สำนึกความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภา วัฒนธรรมทางการเมืองกับการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในระบบรัฐสภาไทย และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอให้เสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ เรื่อง สำนึกความรับผิดชอบของสมาชิกรัฐสภา วัฒนธรรมทางการเมืองกับการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในระบบรัฐสภาไทย และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC2015 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC2015
National Pintung University of Scince and Technology (NPUST) ไต้หวัน มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก National Pintung University of Scince and Technology (NPUST) ไต้หวัน มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
Hilton HUN HIN RESORT & SPA รับนักศึกษาฝึกงานที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีน Hilton HUN HIN RESORT & SPA รับนักศึกษาฝึกงานที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีน

ปฏิทินคณะ

 29
 30
 ม.ค.
  -
 มี.ค.

 2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชา

 30 

มี.ค.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

วันสุดท้ายรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนวิชา

 30
 31
 มี.ค.

 2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

SMA รอบชิงชนะเลิศ : สโมสรนักศึกษา วข.เพชรบุรี

 2 

เม.ย.

2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

- ทำบุญตักบาตรทุกเดือน  ครั้งที่ 3-4 และ MS Thai New Year ครั้งที่ 1 : คณะกรรมการนักศึกษา

- MUSIC ACTS ARTS : คณะกรรมการนักศึกษา

 6 

เม.ย.

2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

วันจักรี

 7 

เม.ย.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

วันสุดท้ายถอนวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษาโดยรายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W


ประมวลภาพ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร

วิทยาเขตเพชรบุรี

แผนผังเว็บไซต์
รับสมัครงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41049 ,41046 - 48

เบอร์ตรง 0-3259-4028 โทรสาร 0- 3259-4027

งานวิชาการระดับปริญญาโท,เอก

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41051 - 41052 ,41331

เบอร์ตรง 0-3259-4031 โทรสาร 0-3259-4023

Subscribe
Login Copyright 2015 by DotNetNuke Corporation