th-THen-US


Wednesday, August 05, 2015

 


สมาคมที่ปรึกษาด้านการจัดการฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุนฯ

งานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมฯโครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ


ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา


ประมวลภาพอื่นๆ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชามันพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (แก้ไข ณ วันที่ 28 ก.ค.2558) กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (แก้ไข ณ วันที่ 28 ก.ค.2558)
ตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจาปีการศึกษา 2558 (ระดับบัณฑิตศึกษา) ตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจาปีการศึกษา 2558 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและงานอีเว้นท์) ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและงานอีเว้นท์)

ปฏิทินคณะ

 8 

ส.ค.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

วันสุดท้ายของการสอบ

 9 

ส.ค.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

วันปิดเรียนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน

 10 

ส.ค.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

- วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น
- วันสุดท้ายการแก้ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์(I) นักศึกษาภาคการศึกาาปลาย,ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

 13 

ส.ค.

2558

ระดับปริญญาบัณฑิต

วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการศึกษาให้กองบริการการศึกษา

 14 

ส.ค.

2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

วันสุดท้ายคณะวิชารายงานผลรายวิชา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อ บัณฑิตวิทยาลัย

 10
 24
 ส.ค.

 2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

เพิ่ม-ถอน /ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเองผ่าน Web /พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคาร หรืองานคลัง หรือ สนง.วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


ประมวลภาพ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร

วิทยาเขตเพชรบุรี

แผนผังเว็บไซต์
รับสมัครงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41049 ,41046 - 48

เบอร์ตรง 0-3259-4028 โทรสาร 0- 3259-4027

งานวิชาการระดับปริญญาโท,เอก

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41051 - 41052 ,41331

เบอร์ตรง 0-3259-4031 โทรสาร 0-3259-4023

Subscribe
Login Copyright 2015 by DotNetNuke Corporation