th-THen-US


Thursday, September 03, 2015   ศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้งและรัฐสภา


       การประกวดดาวเดือน

คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2558


 โครงการค่ายวิชาการนักศึกษา

     อาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม


  โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

    ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


  มหาวิทยาลัย TOMAKOMAI KOMAZAWA เข้าหารือความร่วมมือฯ


  งานรับรองการสรุปผลและ

มอบรางวัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ


ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา

ประมวลภาพอื่นๆ


 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชามันพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ปฏิทินคณะ

 3 

ก.ย.

2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ตั้งไข่การตลาด ครั้งที่1

 1
 3
 ก.ย.

 2558

ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ยื่นกู้ กยศ. / กรอ. (รายใหม่) โดยคณะวิทยาการจัการ
(ห้องประชุม อาคารบริหาร ชั้น 3)

 4 

ก.ย.

2558

ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ คณะวิทยาการจัดการ 

ภาคต้น 2558 (ประเภทเรียนดีเด่น) 

 4 

ก.ย.

2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

Big Cleaning Day

 8 

ก.ย.

2558

ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทุน กยศ. / กรอ. (รายใหม่)

 10 

ก.ย.

2558

ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน (กยศ.) ทั้งรายเก่า/รายใหม่ เปฐมนิเทศและทำสัญญา (คณะวิทยาการจัดการ รอบบ่าย)ข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและทำสัญญา (คณะวิทยาการจัดการ รอบบ่าย)


ประมวลภาพ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร

วิทยาเขตเพชรบุรี

แผนผังเว็บไซต์
รับสมัครงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41049 ,41046 - 48

เบอร์ตรง 0-3259-4028 โทรสาร 0- 3259-4027

งานวิชาการระดับปริญญาโท,เอก

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41051 - 41052 ,41331

เบอร์ตรง 0-3259-4031 โทรสาร 0-3259-4023

Subscribe
Login Copyright 2015 by DotNetNuke Corporation