th-THen-US


Sunday, March 01, 2015

 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เครือข่ายศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2

การใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปี 2558

โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ        (IYBD 2015)
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 บริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ทหาร  

โครงการ "International Experience Class 2015"

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา
ประมวลภาพอื่นๆ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา

 

แบบฟอร์ม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประกาศ/กำหนดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวสมัครงาน

 

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวทุนภายใน/ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานเอกชน/ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ระดับปริญญาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2557

 

การให้บริการ

 

E-Learning

 

แบบฟอร์ม

การให้บริการภายในห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์

ภายในคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แหล่งทุน

 

แบบฟอร์ม
ประชุมวิชาการ/

อบรมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ/สกอ./

หน่วยงานภายนอก

เข้าร่วมประชุม/

นำเสนอผลงานวิจัย/อื่นๆ

 

ข่าวประชามันพันธ์

 

แผนกลยุทธ์

 

ประกันคุณภาพ

รายงานผลประกันคุณภาพ

การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานประจำปี

 

เอกสารวิชาการ

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีของ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ ของคณะวิทยาการจัด นิตยสารและเอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวอบรม สัมมนา

ทุนการศึกษาต่อ

 

ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ

 

แบบฟอร์ม

สำหรับบุคลากร

อบรม สัมมนาต่างๆ/

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2557 และ แนวทางการปฏิบัติตนก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 และ แนวทางการปฏิบัติตนก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษา
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ ประจำปี 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ ประจำปี 2558
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการบัรฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการบัรฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ "ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิกในศตวรรษที่ 21" ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ "ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิกในศตวรรษที่ 21"
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินคณะ

 4 

มี.ค.

2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

วันมาฆบูชา

 9 

มี.ค.

2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

- บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งเตือนสำหรับผู้เรียนครบระยะเวลาการศึกษา ในปีการศึกษา

2557 ให้นักศึกษา/คณะวิชาเพื่อแจ้งภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา (ครั้งที่ 3)

- บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเตือนนักศึกษาที่เรียนครบ 3 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2557
ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อแจ้งเตือนภาควิชาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ครั้งที่ 3)

 28
 14
 ก.พ.
  -
 มี.ค.

 2558

ระดับปริญญาบัณฑิต,กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

สอบกลางภาคปลายวิชาศึกษาทั่วไป

 1
 14
 มี.ค.

 2558

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

สอบกลางภาคปลายวิชาศึกษาทั่วไป

 20 

มี.ค.

2558

ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิชาส่งหลักฐานและผลการสอบประมวลความรอบรู้/วัดคุณสมบัติให้

บัณฑิตวิทยาลัย


ประมวลภาพ
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
รับสมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์

MS Old Version

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41049 ,41046 - 48

เบอร์ตรง 0-3259-4028 โทรสาร 0- 3259-4027

งานวิชาการระดับปริญญาโท,เอก

เบอร์กลาง โทร. 0-3259-4043-50

ต่อ 41051 - 41052 ,41331

เบอร์ตรง 0-3259-4031 โทรสาร 0-3259-4023

Subscribe
Login Copyright 2015 by DotNetNuke Corporation